Dla firm

1. Ubezpieczenie mienia firmowego i OC

Przedsiębiorca prowadzący firmę narażony jest na szereg niekorzystnych ryzyk i zdarzeń, które mogą spowodować zagrożenie dla każdego biznesu.

Aby zapobiec takiej sytuacji oraz zapewnić firmie bezpieczeństwo, proponujemy UBEZPIECZENIE FIRMOWE.

Nasza oferta pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb każdej firmy, gwarantując jej kompleksową ochronę.

 

KORZYŚCI:
- Innowacyjny pakiet ubezpieczeń z pełną ochroną majątku firmy;
- Ubezpieczenie mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, budowle, nakłady inwestycyjne, mienie ruchome);

- Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu;
- Dodatkowe specjalistyczne ryzyka, jak: sprzęt elektroniczny, szyby i przedmioty szklane, stałe koszty działalności, mienie w transporcie;
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
* z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia,
* za szkody wynikłe z wadliwego wykonania pracy lub usługi,
* za szkody względem osób trzecich,
* pracodawcy, najemcy, podwykonawców,
* OC podmiotów: apteki, restauracje, hotele, parkingi, salony fryzjersko - kosmetyczne itp.,
* szkody powstałe przy załadunku, rozładunku i w transporcie,
* OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.
- Szeroki pakiet assistance;
- Minimum formalności przy zawarciu umowy ubezpieczenia - niski koszt - szeroki zakres;
- Polisa ubezpieczeniowa zalicza sie do kosztów prowadzonej działalności.

 

2. Ubezpieczenia grupowe

KORZYŚCI:
- finansowe dla pracodawcy - zabezpieczenie przed ewentualną wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika (cena spokoju);
- prawno - podatkowe - składka ubezpieczeniowa włączona w koszty prowadzenia działalności;
- niższa cena, szerszy zakres aniżeli w polisie indywidualnej - cena uśredniona dla całej grupy;
- zminimalizowany zakres wykluczeń wypłaty świadczenia;
- zabezpieczenie funkcjonowania firmy w razie wystąpienia zdarzeń losowych (np. utrata zdolności prowadzenia firmy);
- gwarancja na pokrycie zobowiazań firmy (np. kredyt, roszczenia kontrahentów);
- wsparcie ze strony ubezpieczalni w razie choroby lub urazu;
- możliwość zróżnicowania oferty dla pracowników i właścicieli, mężczyzn i kobiet;
- przy dużych grupach osób - zniesienie karencji na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

Ważne!! możliwość ubezpieczenia firmy rodzinnej już od 3 osób!

3. Ubezpieczenia dla firm transportowych

W swojej ofercie mamy również ubezpieczenia specjalnie dopasowane do firm zajmujących się transportem i spedycją:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, jako jedna z możliwości zabezpieczenia, wymaganego przy odbiorze nowej lub przedłużaniu dotychczasowej licencji transportowej;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie zabezpieczenia przewożonego towaru od zdarzeń losowych, kradzieży, czy też od szkód powstałych przy jego załadunku i wyładunku.

Przy tego rodzaju polisie mamy możliwość rozszerzenia odpowiedzialności za towar przewożony na terenie Niemiec (tzw. kabotaż);
- ubezpieczenie OC i AC dla ciągników siodłowych w bardzo korzystnych cenach;
- ubezpieczenie kosztów leczenia dla kierowców wyjeżdżających za granicę, w ramach wykonywania obowiązków zawodowych.

4. Ubezpieczenie dla firm budowlanych

Dzięki szerokiej ofercie dostępnej w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, których polisy sprzedajemy mamy możliwość kompleksowego zabezpieczenia firm budowlanych o różnych specjalnościach:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych oraz od szkód, które pojawią się po zakończeniu prac budowlano - montażowych. Odpowiedzialność można rozszerzyć na kraje UE;
- ubezpieczenie maszyn budowlanych od zdarzeń losowych oraz od kradzieży;
- ubezpieczenie dla pracodawcy oraz pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- ubezpieczenie mienia firmowego od wszelkich zdarzeń;
- ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez podwykonawców.

5. Ubezpieczenia finansowe

Dla firm startujących w przetargach mamy tzw. gwarancje ubezpieczeniowe.
Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium to jedna z możliwości zabezpieczenia, wymagana przez organizatorów przetargów. Natomiast dla firm wykonujących zobowiązania wynikające z kontraktów mamy polisy zabezpieczające m.in. w razie nienależytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, czy też kaucji gwarancyjnej.

Oferujemy pełen zakres ubezpieczeń finansowych.